81606 – ONYX INFERNOThông số

Mã sản phẩm

81606 - ONYX INFERNO

Kích thước

80cm x 160 cm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem